Corona: Inkomensondersteuning

Nu de coronamaatregelen uit Den Haag steeds meer vorm gaan krijgen, willen wij u zo goed mogelijk en op constante basis informeren over deze maatregelen. Zo kunt u wellicht snel anticiperen met betrekking tot de financiële gevolgen in uw situatie.

Let op, er zijn twee soorten inkomensondersteuning: De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemens (uw gemeente), en de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (RVO). Hieronder leest u er meer over.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO)

Eén van de maatregelen waar meer duidelijkheid over is, is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). De Tozo ondersteunt zelfstandige ondernemers met inkomensondersteuning (tot 1.050 en 1.500 euro) en bedrijfskrediet (maximaal € 10.157 euro). Dat zijn vooral zzp’ers, maar ook ondernemers mét personeel en ook directeur-grootaandeelhouders kunnen er een beroep op doen.

Belangrijk is wel dat je voor 17 maart ingeschreven moest staan als ondernemer. Ook moet je voldoen aan het urencriterium. Dat betekent dat je minimaal 1.225 uur per jaar werkt als ondernemer, gemiddeld 24 uur per week.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Divosa (vereniging voor gemeentelijke directeuren in het sociaal domein) een ondersteunend pakket voorbereid dat gemeenten in staat moet stellen om zelfstandige ondernemers in nood snel te ondersteunen.

Inkomensondersteuning en bedrijfskrediet

Vanuit de Tozo kunnen zelfstandigen een beroep doen op twee voorzieningen: inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. De regeling, die speciaal gemaakt is voor de coronacrisis, lijkt op de bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Zo zijn de bedragen die worden gehanteerd gebaseerd op het sociaal minimum, het bedrag dat mensen nodig hebben voor levensonderhoud. Onder levensonderhoud vallen kosten zoals boodschappen en huur.

Om inkomensondersteuning te verkrijgen, moet de zelfstandige verklaren dat hij verwacht dat als gevolg van de coronacrisis zijn inkomen de komende drie maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Het inkomen wordt dan maximaal drie maanden aangevuld. Hierbij geldt voor gehuwden en samenwonenden dat het inkomen wordt aangevuld tot een bedrag van 1.500 euro netto en voor alleenstaanden tot 1.050 euro netto. Het betreft een gift en hoeft dus niet te worden terugbetaald.

Zelfstandigen die meer verdienen dan de bijstandsnorm, of naast hun onderneming meer loon ontvangen uit een regulier dienstverband dan bijstandsnorm, krijgen geen aanvulling. Voor een echtpaar of samenwonenden (met kinderen) waarvan beide partners zelfstandige ondernemer zijn is 1.500 euro netto het maximumbedrag dat wordt uitgekeerd, conform de regels van de Participatiewet. De regeling geldt vooralsnog tot 1 juni 2020. Zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal 10.157 euro met een rente van 2%. Deze is binnen vier weken beschikbaar. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.

Versnelde procedure

In vergelijking tot de Bbz bevat de Tozo versoepelde voorwaarden en een versnelde procedure. Een aanvraag voor de Tozo wordt zo veel mogelijk digitaal gedaan en kan binnen vier weken worden afgerond, in plaats van de gebruikelijke 13 weken.

Voorwaarden

De zelfstandig ondernemer moet bij de aanvraag verklaren dat zij verwachten dat als gevolg van de coronacrisis hun inkomen de komende drie maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Wanneer dit achteraf anders blijkt te zijn, moet de zelfstandige dit doorgeven aan de gemeente. De versoepeling houdt in dat er geen onderzoek wordt gedaan naar de levensvatbaarheid van het bedrijf. Daarnaast hebben het vermogen (zoals een spaarrekening en huisbezit) en het inkomen van de partner geen invloed op de tegemoetkoming. De regeling is zo eenvoudig en snel uitvoerbaar.

De regeling geldt voor zelfstandig ondernemers, onder wie zzp’ers, die in Nederland gevestigd zijn en hoofdzakelijk in Nederland werken. Daarnaast moeten aanvragers voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek. Dat houdt in dat zij het afgelopen jaar minimaal 1.225 uur per jaar (24 uur per week) als zelfstandige werkzaam zijn geweest. Werkt een aanvrager korter dan een jaar als zelfstandige, dan geldt het urencriterium voor het aantal maanden dat is gewerkt. Tot slot moet een zelfstandige zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voordat deze regeling is aangekondigd, dus voor 17 maart 2020 18.45 uur.

Het kabinet doet een dringend beroep op zelfstandig ondernemers om alleen gebruik te maken van de regeling als dat echt nodig is. Op die manier moeten misbruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering worden voorkomen. Achteraf zal worden gecontroleerd. Gemeenten zijn verplicht om bij fraude de toegekende bijstand terug te vorderen en een boete op te leggen.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

Een andere maatregel waar meer duidelijkheid over is, is de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren. De kabinetsmaatregel, eerder bekend gemaakt als Noodloket, is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen.

Een in de basis robuuste regeling, die aan verandering onderhevig is. Zo heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft 28 maart jl. een uitbreiding bekend gemaakt van de regeling, die eerder bekend was als het Noodloket. Extra groepen ondernemers in de non-food-sector zoals winkeliers kunnen vanaf maandag 30 maart 2020 ook gebruikmaken van de regeling.

Wiebes en Keijzer laten weten: “Als ondernemers door een verkeerde registratie tussen wal en schip dreigen te vallen, zullen we dat per geval bekijken. Die flexibiliteit is er. Nogmaals: het zijn uitzonderlijke en ruige tijden, daarom doen we wat nodig is’”.

Wij adviseren u vooral de website van RVO goed in de gaten te houden.

Specifieke sectoren

De tegemoetkoming is bedoeld voor specifieke sectoren. Het betreft eet- en drinkgelegenheden, bioscopen, haar- en schoonheidsverzorging (onder andere kappers, pedicures, visagisten), reisbemiddeling en reisorganisaties, rijschoolhouders, sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen en bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circussen, theaters, schouwburgen en muziekscholen.

Digitaal aanvragen

De aanvraag moet digitaal worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op rvo.nl. Voor de aanvraag is eHerkenning nodig, niveau 1 of hoger of DigiD.

Voorwaarden

Er gelden voor de tegemoetkoming diverse voorwaarden. De belangrijkste zijn:

 • uw onderneming is in Nederland gevestigd;
 • uw bedrijf behoort tot een van genoemde sectoren; dit moet blijken uit de inschrijving op peildatum 15 maart 2020 in het handelsregister;
 • in uw onderneming werken maximaal 250 personen;
 • uw onderneming is niet failliet en heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend;
 • u verwacht van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 een omzetverlies van ten minste € 4.000;
 • u verwacht van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten, ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen;
 • u heeft over het huidige en de afgelopen twee belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun ontvangen (de-minimisverordening).

Ook geen onderneming aan huis

Een andere voorwaarde is dat uw onderneming gevestigd is buiten de woning. De enige uitzondering vormen eet- en drinkgelegenheden, bijvoorbeeld een café waarvan de eigenaar, huurder of pachter boven de zaak woont.

De aanvraag

Voor de aanvraag heeft u (samengevat) nodig:

 • een eHerkenningsmiddel niveau 1 (of hoger) of DigiD
 • het KVK-nummer van de onderneming (let op: niet vestigingsnummer/RSIN)
 • de SBI-code van de hoofdactiviteit van de onderneming
 • het correspondentie- en bezoekadres van de onderneming
 • contactgegevens ondernemer: naam, telefoonnummer en e-mailadres

Wanneer ontvangt u uw geld?

RVO probeert binnen twee weken een besluit te nemen. Daarna betaalt men binnen een paar werkdagen uit. Lukt het RVO niet om binnen twee weken een besluit te nemen, dan ontvangt u hierover op tijd bericht.

Heeft u vragen over deze steunmaatregel, neem dan contact met ons op.

Belangrijke websites:

Ondernemen is kansen zien. WEA kan u daarbij helpen.
Deze websites geven meer info over Corona maatregelen.

Financiering

Heeft jouw MKB bedrijf een financieringsbehoefte tussen de € 5.000 en € 5.000.000?
Online weet je binnen 1 minuut waar je een bedrijfsfinanciering kunt krijgen.

Veilig inloggen, in uw persoonlijke omgeving

Dit kan met Secure Login, te vergelijken met het bureaublad op de computer, maar dan online. Alle diensten waar je gebruik van maakt in één overzicht.  Met één klik 100% beveiligd inloggen bij meer dan 200 applicaties.

Support

Als u even vastloopt met uw bedrijfssoftware dan helpen wij u graag op afstand met behulp van de applicatie Teamviewer. Wij kijken dan real-time mee op uw computerscherm en kunnen u zo aanwijzingen geven terwijl u zelf met de software werkt vanaf uw eigen computer.