Corona: maatregelen van de belastingdienst

Updates rondom het corona-virus volgen elkaar in rap tempo op. Wij hopen op goede regelingen voor alle ondernemers, zodat nadelige financiële gevolgen zoveel mogelijk beperkt blijven en MKB Nederland zo snel mogelijk weer kan gaan bouwen.

Op deze manier zullen wij u zo veel en snel mogelijk op de hoogte houden over de maatregelen die genomen worden om ondernemers van Nederland te helpen deze Coronacrisis door te komen

Update 23 maart 2020

Bijzonder uitstel van betaling van belasting

In onze mail met memo (die wij 18 maart jl. aan u hebben verzonden), hebben wij besproken dat voor het verkrijgen van het bijzondere uitstel uiteindelijk een goede onderbouwing nodig is en een verklaring van een derde deskundige (in ons geval de accountant) nodig was. Omdat hierover in de praktijk veel discussie bestond en ondernemers met deze voorwaarden extra kosten moesten maken, heeft de Belastingdienst afgelopen vrijdag (20 maart jl.) besloten om deze voorwaarden los te laten.

Deze voorwaarden heeft de Belastingdienst voor de eerste 3 maanden van het uitstel losgelaten. Voldoende is dat er een brief naar de Belastingdienst wordt gestuurd waarin de betreffende (naheffings)aanslagen worden genoemd en dat naar de coronacrisis wordt verwezen.

Let op !!: u kunt alleen bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor belastingaanslagen die geformaliseerd zijn. Dat wil zeggen dat u géén uitstel kunt aanvragen voor de op aangifte ingediende verschuldigde loon- en omzetbelasting. U zult in dat geval moeten wachten totdat de Inspecteur de naheffingsaanslag loon- of omzetbelasting heeft opgelegd. Pas dan kunt u bijzonder uitstel van betaling verzoeken.

Voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting:
heeft u reeds aangifte gedaan (hiermee wordt níet bedoeld een voorlopige aanslag aangevraagd) en heeft u op grond van die aangifte de aanslag van de Belastingdienst ontvangen? Dan is dat het moment om bijzonder uitstel te verzoeken. Mocht u een voorlopige aanslag hebben aangevraagd, dan kunt u die zonder verzoek van bijzonder uitstel verlagen naar nihil. De Belastingdienst zal na het aanvragen van de nieuwe voorlopige aanslag een nieuwe sturen waar de wijzigingen in verwerkt zijn.

Voor de loonbelasting:
u zult voor de lonen van februari uiterlijk 31 maart a.s. aangifte moeten doen en dit is tevens de uiterste betaaldatum. Pas als de naheffingsaanslag binnen is, kunt u bijzonder uitstel verzoeken.

Voor de omzetbelasting:
indien u kwartaalaangifte doet, dan behoort u uiterlijk 30 april uw aangifte in te dienen en betaald te hebben bij de Belastingdienst. U moet wachten op de naheffingsaanslag. Vaak komt deze 1 á 2 weken na de uiterste betalingsdatum binnen. Alleen dan kunt u voor uitstel verzoeken. Wilt u pas een maand later uitstel van betaling vragen, dan schuift deze termijn uiteraard 1 maand op.

Indien u jaaraangifte doet, dan behoort u uiterlijk 01 april uw aangifte in te dienen en betaald te hebben bij de Belastingdienst. U moet wachten op de naheffingsaanslag. Vaak komt deze 1 á 2 weken na de uiterste betalingsdatum binnen. Alleen dan kunt u voor uitstel verzoeken.

Let op !!: indien de betalingsuitstel van 3 maanden voor u tekort is, dan is het noodzakelijk om de termijn te verlengen. De Belastingdienst heeft al laten weten dat zij dan mogelijk aanvullende informatie zullen vragen (eventueel een verklaring van een derde deskundige). Hierbij valt het opstellen van begrotingen en liquiditeitsprognoses niet uit te sluiten. Mocht het zover zijn, dan zullen wij u hierover uiteraard tijdig informeren.

Let op !!: nog steeds geldt de voorwaarde dat bij het niet kunnen betalen van de loonheffingen, de omzetbelasting en de eventuele bijdragen van het bedrijfspensioenfonds een melding van betalingsonmacht moet worden gedaan bij de Belastingdienst én bij het bedrijfspensioenfonds om zo eventuele latere bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen. Dit geldt alleen voor rechtspersonen (bijvoorbeeld BV’s en NV’s). Eenmanszaken zijn sowieso met hun hele vermogen aansprakelijk.

Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid om voor u het bijzonder uitstel van betaling bij de Belastingdienst aan te vragen. Wij begrijpen dat u wel iets anders aan uw hoofd heeft dan aan het voldoen van de formele regels. Ook voor andere vragen of even uw hart luchten/sparren met ons, staan wij u graag te woord.

Update 16 maart 2020

Uitstel van betaling bij de Belastingdienst

Om ervoor te zorgen dat ondernemers liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, is er de mogelijkheid tot het verzoek om bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt pas later plaats. De gebruikelijke vereisten voor het verlenen van uitstel blijven gelden. Om ondernemers tegemoet te komen zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien. De behandeling van verzoeken om uitstel moet handmatig plaatsvinden, zodat behandeltijden kunnen oplopen.

Bij de brief waarin u uitstel van betaling aanvraagt, vraagt de Belastingdienst u om een verklaring van een derde deskundige (waaronder de accountant valt):
Uit die verklaring zal moeten blijken dat:

  • Er sprake is van bestaande betalingsproblemen en bijvoorbeeld niet een  nog te verwachten  betalingsproblemen;
  • Uw betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn als gevolg van het coronavirus. Er moet dus wel een verband bestaan tussen het betalingsprobleem en de maatregelen die zijn genomen met betrekking tot het coronavirus;
  • Uw onderneming dient levensvatbaar te zijn.

Verlagen van de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting
Daarnaast betalen ondernemers nu belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (een schatting). Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag, zodat ze meteen minder belasting gaan betalen. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst (soepel) worden ingewilligd, mits een goede onderbouwing.

Belangrijke websites:

Ondernemen is kansen zien. WEA kan u daarbij helpen.
Deze websites geven meer info over Corona maatregelen.

Financiering

Heeft jouw MKB bedrijf een financieringsbehoefte tussen de € 5.000 en € 5.000.000?
Online weet je binnen 1 minuut waar je een bedrijfsfinanciering kunt krijgen.

Veilig inloggen, in uw persoonlijke omgeving

Dit kan met Secure Login, te vergelijken met het bureaublad op de computer, maar dan online. Alle diensten waar je gebruik van maakt in één overzicht.  Met één klik 100% beveiligd inloggen bij meer dan 200 applicaties.

Support

Als u even vastloopt met uw bedrijfssoftware dan helpen wij u graag op afstand met behulp van de applicatie Teamviewer. Wij kijken dan real-time mee op uw computerscherm en kunnen u zo aanwijzingen geven terwijl u zelf met de software werkt vanaf uw eigen computer.