Nieuwe pachtnormen, forse verschillen per regio

De nieuwe pachtnormen, die gelden vanaf 1 juli 2019, zijn onlangs bekend gemaakt. De pachtnormen zijn van toepassing op reguliere pacht en geliberaliseerde pachtovereenkomsten langer dan zes jaar en op agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen. De pachtnormen in gebieden met overwegend melkvee stijgen soms fors. In gebieden met overwegend akkerbouw worden de pachtnormen (fors) verlaagd.

Los land

De pachtnormen voor los land worden ieder jaar opnieuw bepaald. Dit gebeurt op basis van de bedrijfsresultaten van akkerbouw- en melkveebedrijven en de tuinbouwsector. De berekening van 2019 is gebaseerd op de bedrijfsresultaten uit de periode 2013-2017. Het jaar 2012 is dus weggevallen ten opzichte van de berekening van vorig jaar en 2017 is toegevoegd. Het wegvallen en toevoegen van een jaar heeft effect op de berekening van de pachtnormen, met de volgende gevolgen voor de normen in 2019:

  • Het bedrijfsresultaat van de melkveehouderij was in 2017 veel hoger dan in 2012. Hierdoor is sprake van een (soms forse) stijging van de pachtnormen voor bouw- en grasland in de regio’s met veel melkveebedrijven.
  • In de akkerbouwsector lagen de resultaten in 2017 onder het langjarig gemiddelde en 2012 was een goed inkomensjaar. Dit resulteert in een forse daling van de pachtnormen in regio’s met veel akkerbouw.
  • Voor tuinland worden de pachtnormen verhoogd ten opzichte van vorig jaar. Een stijging van 1% in het gebied ‘Westelijk Holland’ en 17% in de ‘Rest van Nederland’.

Regionormen of veranderpercentage

In tabel 1 zijn de hoogst toelaatbare pachtprijzen en regionale veranderpercentages voor los bouw- en grasland en tuinland vermeld. De regionorm geldt voor pachtcontracten die u vanaf 1 september 2007 heeft afgesloten. Voor pachtcontracten die voor 1 september 2007 zijn afgesloten geldt het veranderpercentage.

Tabel 1. Regionormen en veranderpercentages voor land zonder opstallen 2019 (en 2018)

Pachtprijsgebied Regionorm (€/ha) Veranderpercentage (%)
2019 2018 Verschil 2019 2018
Bouw- en grasland
Bouwhoek en Hogeland 682 653 29 4 -4
Veenkoloniën en Oldambt 581 640 -59 -9 -14
Noordelijk weidegebied 646 586 60 10 -26
Oostelijk veehouderijgebied 688 608 80 13 -19
Centraal veehouderijgebied 545 467 78 17 -26
IJsselmeerpolders 1.013 1.125 -112 -10 7
Westelijk Holland 501 548 -47 -9 -16
Waterland en Droogmakerijen 324 296 28 9 -29
Hollands/Utrechts weidegebied 796 706 90 13 -24
Rivierengebied 731 631 100 16 -27
Zuidwestelijk akkerbouwgebied 315 505 -190 -38 -2
Zuidwest-Brabant 768 740 28 4 -5
Zuidelijk veehouderijgebied 580 550 30 5 -34
Zuid-Limburg 576 718 -142 -20 -18
 
Tuinland
Westelijk Holland 3.141 3.108 33 1 15
Rest van Nederland 2.431 2.071 360 17 22

 Andere criteria

Naast de bovengenoemde normen heeft u bij contracten van voor 1 september 2007 ook te maken met een minimale en maximale prijs die weer afhankelijk is van de regionorm. Voor alle contracten geldt 2% van de vrije verkeerswaarde als absoluut maximum.

Agrarische bedrijfsgebouwen

De doelmatigheidsklasse van het gebouw en de aard van het bedrijf bepalen de pachtprijzen voor agrarische bedrijfsgebouwen. De hoogst toelaatbare pachtprijs voor agrarische bedrijfsgebouwen wordt verhoogd met 1,72%. Dit geldt ook voor de pachtprijs van bestaande overeenkomsten.

Agrarische woningen

Ook voor agrarische woningen stijgen de pachtprijzen. De stijging bedraagt:

  • 4,1% voor pachtovereenkomsten die gesloten zijn voor 1 september 2007.
  • 1,7% voor pachtovereenkomsten die gesloten zijn vanaf 1 september 2007.

Pachtjaar vanaf 1 juli 2019

De pachtprijzen worden voor het pachtjaar dat begint vanaf 1 juli 2019 aangepast. Betaalt u de pacht achteraf? Dan zult u pas met de afrekening van volgend jaar te maken hebben met deze nieuwe normen. De aanpassing is ‘van rechtswege’ dus ‘moeten’ worden doorgevoerd.